مطالعات اولیه به مطالعاتی گفته می شود که برای موضوع در دست تحقیق انجام می شود. اطلاعاتی که محقق بازار بر اساس مسئله تحقیق آن را جمع آوری می کند و مستلزم اجرای گام های اجرایی تحقیق است.

این اطلاعات فقط براساس پژوهش قابل دست یابی است و از قبل موجود نیست.

اصولا برای اجرای مطالعات اولیه از روش های کمی یا کیفی و یا میکس متد (ترکیب کمی و کیفی) استفاده می شود.

در هر مسئله ای که نیاز باشد بر اساس تحقیقات بازار به دنبال عدد و رقم باشیم و یا به عبارتی دیگر هدف کمی کردن داده ها و تجزیه و تحلیل آماری باشد باید از روش کمی بهره ببریم . در تحقیقات کمی  باید نمونه را به گونه ای تعیین کنیم که بتوانیم نتایج تحقیق را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم.

دپارتمان تحقیقات بازار TMBA اهداف زیر را در تحقیقات کمی دنبال می کند:

-پروژه های مطالعه رفتار مصرف کننده ( تحلیل رفتار خرید، مصرف و استفاده)

-پروژه های مربوط به تعیین وضعیت حضور برندها، سهم بازار و اندازه بازار برند و رقبا

-پروژه های بخش بندی بازار

-پروژه های مربوط به ارزیابی عملکرد برندها در آمیخته بازاریابی (سیاست های محصولی، قیمت گذاری، توزیع و ترویجی برند و رقبا)

-پروژه های مربوط به بررسی میزان شناخت و آگاهی از برند و رقبا

-پروژه های مربوط به آیتم های برندینگ (سلامت برند، شخصیت و هویت برند، تصویر برند، ارزش ویژه برند و…)

-پروژه های سنجش اثربخشی برند (هم به روش کمی و هم به روش کیفی قابل اجرا است)

-پروژه های قیمت گذاری و تحلیل وضعیت قیمتی برند و رقبا

-پروژه های سنجش شاخص وفاداری و توصیه برند

-پروژه های سنجش رضایت مصرف کنندگان

– و سایر پروزه های مرتبط به تحقیقات کمی