هدف از تحقیقات کیفی، به دست آوردن فهم کافی از دلایل و انگیزش های مردم در مورد نگرش ها، ارجیحت ها و رفتار آن ها و بینش مخاطب هدف است. قرار نیست نتایج تحقیقات کیفی به کل جامعه هدف تعمیم داده شود.

برخی از پرکاربردترین روش های تحقیق کیفی که توسط محققین بازار در دپارتمان تحقیقات بازار TMBA اجرا می شود:

  • برگزاری جلسات گروه کانونی Focus Group
  • مصاحبه عمیق ، نردبانی، زیمت
  • تکنیک ها و ابزارهای نورومارکتینگ
  • کلینیک محصول یا تست محصول (Blind Test)
  • خرید پنهانی
  • مشاهده

 

یکی از پروژه های نورومارکتینگ اجرا شده در دپارتمان تحقیقات بازار TMBA
یکی از پروژه های نورومارکتینگ اجرا شده در دپارتمان تحقیقات بازار TMBA