این خدمت دپارتمان تحقیقات بازار TMBA  مناسب برای سازمان هایی است که در حال حاضر واحد یا دپارتمان تخصصی تحقیقات بازار ندارند یا در فکر گسترش و جذب نیروهای متخصص تحقیقات بازار برای سازمان یا شرکت خود هستند.

 

همکاران متخصص تحقیقات بازار TMBA به شما در زمینه های زیر کمک خواهند کرد :

-مصاحبه تخصصی و جذب نیرو بنا به شرایط، صنعت  و استاندارد های کارفرما

-مشاوره در جهت امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای دپارتمان تحقیقات بازار

-آموزش نیروهای فعلی یا جذب شده برای اجرای هرچه بهتر پروژه های تحقیقات بازار

-نظارت بر اجرای صحیح پروژه های تحقیقات بازار اجرا شده توسط واحد/دپارتمان نوپا